PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2019
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU - 2019
V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
 
Por. číslo  Zdroj Rozp. klasifikácia Stredisko Názov  položky  2016 skutočnosť   2017 skutočnosť   2018   skutočnosť  2019  2020 prognóza   2021 prognóza 
funkčná ekonom.  návrh 
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec5 Stĺpec6  Stĺpec7   Stĺpec8   Stĺpec9   Stĺpec10   Stĺpec11   Stĺpec12 
1. 111 01.1.1. 611   Tar.plat.                 -             236,42             284,72                   -                     -                     -    
2. 111 01.1.1. 633-006   Všeobcný materiál           86,88           121,43             263,24                   -                     -                     -    
3. 111 01.1.1. 633-011   Potraviny                 -                     -                 50,00                   -                     -                     -    
4. 111 01.1.1. 637-002   Konkurzy a súťaže         500,00        1 380,00          2 580,00                   -                     -                     -    
5. 111 01.1.1. 637-004   Všeobecné sluby                 -             420,00          1 100,00                   -                     -                     -    
6. 111 01.1.1. 637-027   Odmeny zamestnancom mimopr.pomeru                 -                     -               300,00                   -                     -                     -    
                       
7. 111 01.6.0. 611   Odmeny pomocným pracovným silám           50,00             50,00               60,00                   -                     -                     -    
8. 111 01.6.0. 631-001   Cestovné náhrady -tuzemské           93,40               9,30               27,00                   -                     -                     -    
9. 111 01.6.0. 632-002   Energia           40,00             85,00                    -                     -                     -                     -    
10 111 01.6.0. 632-003   Telefónne poplatky             5,00               5,00                 5,00                   -                     -                     -    
11. 111 01.6.0. 633-006   Všeobecný materiál           40,06             33,51               63,00                   -                     -                     -    
12. 111 01.6.0. 633-016   Reprezentačné           11,99             12,05               13,65                   -                     -                     -    
13. 111 01.6.0. 634-001   Palivo,mazivá, oleje           15,00                   -                 28,00                   -                     -                     -    
14. 111 01.6.0. 634-004   Prepravné                 -                 9,00                    -                     -                     -                     -    
15. 111 01.6.0. 637-004   Cestovné náhrady              6,80               6,20               18,20                   -                     -                     -    
16. 111 01.6.0. 637-014   Stravovanie           49,08             61,19               76,30                   -                     -                     -    
17. 111 01.6.0. 637-026   Odmeny a príspevky         186,48           214,50             231,66           220,00           220,00           220,00  
18. 111 01.6.0. 637-027   Odmeny zamestnancom mimopr.pomeru             8,40               4,50                    -                     -                     -                     -    
          Spolu voľby         506,21           490,25             522,81           220,00           220,00           220,00  
19. 111 04.1.2. 633-004   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie         288,13                   -                      -                     -                     -                     -    
20. 111 04.1.2. 633-010   Prac.odev, obuv         127,74                   -                      -                     -                     -                     -    
      633   Spolu materiál         415,87            
21. 111 04.5.1. 637-004   Všeobecné služby                 -                 9,98                    -                     -                     -                     -    
                       
22. 11P3 01.1.1. 633-006   Všeobecný materiál         644,33               734,89                   -                     -                     -    
23. 11P3 01.1.1. 633-004   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie                 -             646,45                    -                     -                     -                     -    
24. 11P3 01.1.1. 633-009   Knihy, časopisy, noviny, učebnice                 -                     -               608,46                   -                     -                     -    
25.  11P3 01.1.1. 637-005   Špeciálne služby      1 916,80                   -                      -                     -                     -                     -    
                       
26. 11T2 04.1.2. 633-004   Pracovné náradie                 -                     -                      -             250,00                   -                     -    
27. 11T2 04.1.2. 633-010   Prac.odev, obuv                 -                     -                      -               50,00                     -    
28. 11T2 01.1.1. 637-002   Konkurzy a súťaže                 -             500,00                    -                     -                     -                     -    
                       
29. 41 01.1.1. 611   Tarifný plat    18 170,51      21 702,86        22 247,04      28 000,00      28 000,00      28 000,00  
30. 41 01.1.1. 612-002   Ostatný príplatok                 -                     -                      -             500,00           500,00           500,00  
31. 41 01.1.1. 614   Odmeny         486,45           520,95             700,00           800,00           800,00           800,00  
      610   Spolu platby    18 656,96      22 223,81        22 947,04      29 300,00      29 300,00      29 300,00  
32. 41 01.1.1. 621   Poistné do Všeobecnej zdr.poisť.           62,03                   -                 10,00             50,00             50,00             50,00  
33. 41 01.1.1. 623   Poistné do ostatných zdrav.poisťovní      1 833,88        1 582,88          2 205,82        2 800,00        2 800,00        2 800,00  
34. 41 01.1.1. 625-001   Na nemocenské poistenie         256,08           297,16             316,16           800,00           800,00           800,00  
35. 41 01.1.1. 625-002   Na starobné poistenie      2 654,13        3 212,72          3 256,43        4 000,00        4 000,00        4 000,00  
36. 41 01.1.1. 625-003   Úrazové poistenie         151,31           196,13             185,74           220,00           220,00           220,00  
37. 41 01.1.1. 625-004   Invalidné poistenie         568,51           647,83             697,63           840,00           700,00           700,00  
38. 41 01.1.1. 625-005   Na poistenie nezamestnanosti         252,60           212,31             225,90           270,00           270,00           270,00  
39. 41 01.1.1. 625-007   Rezervný fond         830,45        1 089,58          1 104,45        1 330,00           980,00           980,00  
      620   Spolu odvody      6 608,99        7 238,61          8 002,13        
40. 41 01.1.1. 631-001   Cestovné náhrady         566,26           791,77          1 160,23        1 000,00        1 000,00        1 000,00  
      631   Spolu cestovné         566,26           791,77          1 160,23        1 000,00        1 000,00        1 000,00  
41. 41 01.1.1. 632-001   Energia         567,08           587,86             343,46                   -                     -                     -    
42. 41 01.1.1. 632-003   Poštovné         777,16           207,71             156,43           200,00           200,00           200,00  
43. 41 01.1.1. 632-005   Telekomunikačné služby                 -             623,16             600,13           500,00                   -                     -    
      632   Spolu      1 344,24        1 418,73          1 100,02        
44. 41 01.1.1. 633-002   Výpočtová technika                 -                     -               386,83           600,00           500,00           500,00  
45. 41 01.1.1. 633-004   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie         713,14           485,49             400,00           500,00           500,00           500,00  
46. 41 01.1.1. 633-006   Všeobecný materiál      1 234,40        2 800,39          1 814,15        1 500,00        2 400,00        2 400,00  
47. 41 01.1.1. 633-007   Špeciálny materiál  44.55                  -                      -             300,00           500,00           500,00  
48. 41 01.1.1. 633-009   Knihy, časopisy, noviny, učebnice           98,86           170,49             361,42           200,00           200,00           200,00  
49. 41 01.1.1. 633-010   Pracovné odev, pracovné pomôcky           91,06                   -                      -             250,00           250,00           250,00  
50. 41 01.1.1. 633-011   Potraviny         591,03           484,24             366,89           600,00           600,00           600,00  
  41 01.1.1. 633-013   Softwér               251,76           350,00           350,00           350,00  
51. 41 01.1.1. 633-015   Palivo ako zdroj energie         489,94           472,37             526,34           700,00           700,00           700,00  
52. 41 01.1.1. 633-016   Reprezentačné         573,49           678,77          1 031,19        1 000,00           550,00           550,00  
      633   Spolu materiál      3 836,47        5 091,26          5 138,58        5 650,00        6 650,00        6 650,00  
53. 41 01.1.1. 634-001   Palivo, mazivá, oleje špeciálne kvap.           25,27             49,69               69,95           180,00           180,00           180,00  
54. 41 01.1.1. 634-002                     -                     -               140,06                   -                     -                     -    
55. 41 01.1.1. 634-004   Prepravné a nájom dopravných prostr.                 -                     -                      -             300,00           300,00           300,00  
          Spolu           25,27             49,69             210,01        
56 41 01.1.1. 635-002   Údržba výpočtovej techniky         486,60                   -                      -             200,00                   -                     -    
57 41 01.1.1. 635-004   Údržba prevádz.strojov                 -                     -                      -             200,00           200,00           200,00  
58 41 01.1.1. 635-006   Údržba budov, objektov         300,00                   -                      -             500,00           500,00           500,00  
      635   Spolu údržba         786,60            
59 41 01.1.1. 637-001   Školenie                 -             383,00                    -             200,00           200,00           200,00  
60. 41 01.1.1. 637-002   Konkurzy a súťaže         765,00           260,00               10,00           500,00           500,00           500,00  
61. 41 01.1.1. 637-003   Propagácia, reklama, inzercia                 -                     -               106,20           200,00           200,00           200,00  
62. 41 01.1.1. 637-004   Všeobecné služby      3 064,33        2 649,23          1 462,35        2 000,00        1 200,00        1 200,00  
63. 41 01.1.1. 637-005   Špeciálny služby         613,20           375,60          1 571,27        1 000,00        1 000,00        1 000,00  
64. 41 01.1.1. 637-006   Preventívna lekárska prehliadka           10,00                   -                      -               50,00             50,00             50,00  
65.  41 01.1.1. 637-011   Štúdie, expertízy, posudky      1 075,20                   -                      -             400,00           400,00           400,00  
66. 41 01.1.1. 637-012   Poplatky a odvody           34,01             24,09               52,82           180,00           180,00           180,00  
67. 41 01.1.1. 637-014   Stravovanie      1 575,00        1 487,20          1 617,60        1 750,00        1 750,00        1 750,00  
68. 41 01.1.1. 637-015   Poistné         124,94           111,94             105,44           500,00           500,00           500,00  
69. 41 01.1.1. 637-015   Prídel do sociálneho fondu                 -                     -                      -               90,00             90,00             90,00  
70. 41 01.1.1. 637-026   Odmena poslancom         259,60           259,60             259,60           400,00           400,00           400,00  
71. 41 01.1.1. 637-027   Dohoda      1 370,00        3 009,00          1 550,00        2 000,00        1 500,00        1 500,00  
72. 41 01.1.1. 637-035   Poplatok RTVS           56,83             55,68               55,68             75,00             75,00             75,00  
73. 41 01.1.1. 637-036   Reprezentačné výdavky           12,00             70,00                    -             130,00           130,00           130,00  
          Spolu      8 960,11        8 685,34          6 790,96        
74. 41 01.1.1. 641-006   Bežné transfery         753,15           350,00             350,00           350,00           350,00           350,00  
75. 41 01.1.1. 642-006   Bežné transfery na členské príspevky         400,32           461,85             383,39           350,00           350,00           350,00  
                       
76 41 01.1.2. 637-012   Poplatky a odvody         152,45           171,15             197,95           200,00           200,00           200,00  
                       
77 41 01.7.0. 651-002   Splácanie úrokov banke                 -                     -                 43,65                   -                     -                     -    
78. 41 01.7.0. 651-004   Splácanie úrokov banke                 -                     -                      -             690,00           690,00           690,00  
                       
79. 41 02.2.0. 637-027   Odmena CO           43,20             31,10               32,86             30,00             30,00             30,00  
                       
80. 41 04.5.1. 637-004   Údržba ciest                 -               74,94                    -             200,00           200,00           200,00  
                       
81 41 05.1.0. 637-004   Uloženie a odvoz TKO      3 835,24        4 535,99          3 748,78        5 000,00        5 000,00        5 000,00  
82. 41 05.1.0. 637-012   Zákonný poplatok         237,00           291,02             288,70           500,00           300,00           300,00  
      637   Spolu služby      4 072,24        4 827,01          4 037,48        5 500,00        5 300,00        5 300,00  
83 41 05.1.0. 633-006   Všeobecný materiál                 -                     -                      -             280,00           280,00           280,00  
                       
84. 41 06.4.0. 632-001   Energia - VO      1 095,27        1 547,65          2 827,00        2 800,00        2 800,00        2 800,00  
      632   Spolu energia      1 095,27        1 547,65          2 827,00        2 800,00      
85. 41 06.4.0. 633-006   Všeobecný materiál         150,00                   -                      -             300,00           300,00           300,00  
      633   Spolu materiál         150,00            
86. 41 08.1.0. 633-006   Športové potreby                 -                     -                      -             100,00             50,00             50,00  
                       
87. 41 08.1.0. 635-006   Rutinná a štandardná údržba budov                 -                     -                      -                     -             150,00           150,00  
                       
88. 41 08.2.0. 632-001   Energia - kulturný dom         644,09           810,16             599,77        1 000,00        1 000,00        1 000,00  
      632   Spolu energia         644,09           810,16             599,77        1 000,00        1 000,00        1 000,00  
89. 41 08.2.0. 633-006   Všeobecný materiál                 -                     -                      -             500,00                   -                     -    
                       
90. 41 08.2.0. 637-004   Všeobecné služby                 -                     -                      -             200,00           200,00           200,00  
                       
91. 41 08.4.0. 632-001   Energia - DS         489,54           449,54             445,83           460,00           460,00           460,00  
      632   Spolu energia         489,54           449,54             445,83           460,00           460,00           460,00  
92. 41 08.4.0. 633-006   Všeobecný materiál                 -                     -                      -             300,00           300,00           300,00  
                       
93. 41 08.4.0. 635-006   Údržba budov, objektov                 -                     -               200,00           500,00           500,00           500,00  
      635   Spolu údržba               200,00        
94. 41 08.4.0. 642-007   Transfery cirkvi                 -                     -               200,00                   -                     -                     -    
      642   Spolu               200,00        
95. 41 10.4.0. 642-014   Bežné transfery jednotlivci           48,60           182,80             219,30           300,00           200,00           200,00  
          Spolu           48,60           182,80             219,30           300,00           200,00           200,00  
96. 41 10.7.0. 642-026   Bežné transfery na dávku v hmot.núdzi                 -                     -                      -             300,00           200,00           200,00  
                       
97. 71 01.1.1. 633-006   Všeobecný materiál                 -             500,00                    -                     -                     -                     -    
          Spolu materiál           500,00          
98. 71 01.1.1. 637-004   Všeobecné služby                 -             200,00                    -                     -                     -      
          Spolu služby           200,00          
99. 111 01.1.1. 713-001   Nákup interiérového vybavenia                 -                     -            2 555,00                   -                     -                     -    
100. 11P3 01.1.1. 713-001   Nákup interiérového vybavenia                 -                     -                      -          2 845,00                   -                     -    
101. 41 08.2.0. 713-004   Nákup prevádzkových strojov, zariadení                 -                     -            1 806,00        
102. 41 08.2.0. 716   Projektová dokumentácia                 -                     -               120,00                   -                     -                     -    
103. 41 08.2.0. 717-002   Rekonštrukcia a modernizácia                 -                     -            7 289,60        2 500,00                   -                     -    
104. 41 08.4.0. 717-002   Rekonštrukcia a modernizácia                 -                     -            2 476,66                   -                     -                     -    
105. 46 08.2.0. 717-002   Rekonštrukcia a modernizácia                 -                     -          40 000,00                   -                     -                     -    
106. 52 08.2.0. 717-002   Rekonštrukcia a modernizácia          36 000,00                   -                     -                     -    
                       
107. 52 01.1.1. 821-005   Splátka istiny                 -                     -                      -          4 644,00        4 644,00        4 644,00  
          Spolu výdavky    52 703,85      58 910,43      151 577,58      83 034,00      74 649,00      74 649,00