PRÍJMY ROZPOČTU  
Por. číslo  Zdroj Ekonom. klasifikácia Názov  položky 2016 2017 2018 2019 2020 2021
skutočnosť skutočnosť skutočnosť návrh prognóza prognóza
1. 111 292-019 Príjmy z refundácie              -                  -                    -             30,00           30,00           30,00  
             -                  -                    -             30,00           30,00           30,00  
2. 111 312-001 CD a PK              -                  -                 9,85           10,00           10,00           10,00  
3. 111 312-001 Tuz.bežné transfery               -                  -           1 400,00                -                  -                  -    
4. 111 312-001 Tuz.bezne transfery zo SR-regob         86,88         121,43             93,24           94,00           94,00           94,00  
5. 111 312-001 Krajsky stavebny úrad               -           214,83           253,08         230,00         230,00         230,00  
6. 111 312-001 Životné prostredie              -             21,59             21,75           25,00           25,00           25,00  
7. 111 312-001 Na kultúru z NsK              -        1 000,00         1 700,00                -                  -                  -    
8. 111 312-001 AČ z EUSF       415,87           81,29                  -                  -                  -                  -    
9. 111 312-001 Športové podujatie              -           800,00         1 100,00                -                  -                  -    
10. 111 312-001 ministerstvo dopravy a výstavby              -              9,98                  -                  -                  -                  -    
11. 111 312-001 Tuz.bezne transfery zo štátneho ropočtu       500,00                -                    -                  -                  -                  -    
12. 111 312-001 Voľby       506,21         490,25           522,81                -                  -                  -    
   1 508,96      2 739,37         5 100,73         359,00         359,00         359,00  
111 322-001 Tuz.kapitálový transfer zo ŠR              -                  -           5 400,00                -                  -                  -    
13. 11P3 331-002 Od medzinárodnej organizácii    2 550,79         646,45         1 343,35                -                  -                  -    
   2 550,79         646,45         1 343,35                -                  -                  -    
14. 11T2 312-001 Spolufinancie z EUSF              -           500,00                  -                  -                  -                  -    
             -           500,00                  -                  -                  -                  -    
15. 41 111-003 Výnos dane z príjmov   40 928,41    43 149,51       46 606,84    49 000,00    49 000,00    49 000,00  
16. 41 121-001 Daň z pozemkov  14 324,08    14 518,83       13 973,58    14 500,00    15 400,00    14 500,00  
17. 41 121-002 Daň zo stavieb    1 038,83      1 132,77         1 348,36         880,00         880,00         880,00  
18. 41 133-001 Daň za psa       170,17         195,62           206,50         145,00         120,00         120,00  
19. 41 133-012 Daň za užívanie verejného priestranstva              -                  -                    -           100,00         100,00         100,00  
20. 41 133-013 Daň za komunálne odpady    2 664,00      2 785,31         2 801,19      3 500,00      3 500,00      3 500,00  
Spolu daňové príjmy  59 125,49    61 782,04       64 936,47    68 125,00    69 000,00    68 100,00  
21. 41 212-002 Príjmy z prenajatých pozemkov    2 918,84      3 895,14         3 896,83      3 800,00      3 800,00      3 800,00  
22. 41 212-003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov       250,80         146,60           222,00         350,00         350,00         350,00  
23. 41 221-004 Ostatné poplatky       446,00         842,50           491,50         600,00         600,00         600,00  
24. 41 222-003 Pokuty a penále za porušenie predpisov              -           292,00           320,00         200,00         200,00         200,00  
25. 41 223-001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov       213,80         189,00           227,60         300,00         300,00         300,00  
26. 41 223-003 Poplatky a platby za stravné       595,31         654,23           612,32         900,00         900,00         900,00  
27. 41 242 Úroky z vkladov          0,32            0,47               0,36           10,00           10,00           10,00  
28. 41 292-012 Príjmy z dobropisov       226,39           57,60             74,77           15,00                -                  -    
29. 41 292-017 Vratky       438,53         638,18           768,03                -                  -                  -    
30. 41 292-019 Príjmy z refundácie         33,04           30,00             33,11                -                  -                  -    
Spolu nedaňové príjmy    5 123,03      6 745,72         6 646,52      6 175,00      6 160,00      6 160,00  
31. 71 311 Tuzemské bežné granty       700,00                -                    -                  -                  -                  -    
32. 42 233-001 Predaj pozemkov       203,28                -                    -                  -                  -                  -    
             -                  -                    -                  -                  -                  -    
33. 46 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov              -                  -         40 000,00      5 500,00                -                  -    
             -                  -                    -                  -                  -                  -    
34. 71 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov              -           700,00                  -                  -                  -                  -    
             -                  -                    -                  -                  -                  -    
35. 131I 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov              -                  -                    -        2 845,00                -                  -    
             -                  -                    -                  -                  -                  -    
36. 52 513-002 Dlhodobé bankové úvery              -                  -         36 000,00                -                  -                  -    
PRÍJMY SPOLU  69 211,55    73 113,58     159 427,07    83 034,00    74 649,00    74 649,00